På Svenska

Tre organisationer ansvarar för seniordansverksamheten i Finland

Seniordansen infördes i Finland år 1979 av Margareta Grigorkoff. År 1985 bildades föreningen Seniordansledarna i Finland rf, numera Finlands Seniordansförbund rf, som startade regelbunden ledarskolning på svenska. Förbundets uppgift är att i form av rörliga danser och sittdanser främja seniordansen i Finland, att utbilda ledare samt att upprätthålla nationella och internationella kontakter. Förbundet ordnar bl.a. Seniordansens dag varje år. Då samlas seniordansare från hela landet för att dansa tillsammans. Sommarseniordansen ordnas en gång i veckan under sommarmånaderna.

För att seniordansen skulle sprida sig också på finskspråkigt håll började Kuntokallio-Stiftelsen, numera Äldreinstitutet, på initiativ av Elina Karvinen ordna ledarutbildning år 1985. Äldreinstitutet är en forsknings-, utvecklings- och sakkunnigorganisation, som främjar en god ålderdom. Äldres hälsomotion är ett av institutets verksamhetsområden. Institutet bedriver också forskning om och kartläggning av seniordans. Enligt den senaste kartläggningen finns det 10 000 seniordansare i Finland och verksamheten erbjuds i hälften av Finlands kommuner.

År 1997 grundades Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry för att främja och stödja verksamheten på finskspråkigt håll. Såväl dansare som ledare kan ansluta sig till förbundet. Förbundet ger ut en seniordanstidning 1 – 2 gånger i året och genomför årligen en seniordanskryssning. Förbundets uppgift är att hålla kontakt med utövarna och ta fram deras önskemål och förslag till vidareutveckling av seniordansen.

Ovan nämnda tre organisationer har ett gemensamt skolningsprogram och samarbetar intensivt för att utveckla den nationella och internationella seniordansverksamheten. Det nyaste är att tillämpa seniordans för specialgrupper. Båda seniordansförbunden representerar Finland tillsammans vid internationella ledarträffar.